Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anulowanie przesyłki w ramach określonej organizacji:

DELETE /v1/shipments/:id

Uprawnienia

Aby anulować przesyłkę w ramach określonej organizacji, użytkownik musi być jej członkiem. Dodatkowym warunkiem jest to, aby przesyłka miała status created lub offers_prepared, w przeciwnym wypadku zostanie zwrócony błąd:

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json

{
  "status": 400,
  "error": "invalid_action",
  "message": "Action (cancel) can not be taken on shipment with status (confirmed). ",
  "details": {
    "action": "cancel",
    "shipment_status": "confirmed"
  }
}

 

Przykładowe zapytanie

DELETE /v1/shipments/2 HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer lkfjasd9f70y43ohriw...[ommited for brevity]...

 

W odpowiedzi serwer zwróci status 204 wraz z obiektem nowo utworzonej przesyłki.

HTTP/1.1 204: No Content
  • No labels